ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО /ИНДИВИДУАЛНО/ ПЪТУВАНЕ

съгласно разпоредбите на Закона за туризма

 

Днес, на ............., в гр Велико Търново, се подписа настоящия договор за организирано пътуване между:

 

1. Туристическа фирма “ЕВРОТУРС-ВТ” ЕООД, със седалище и адрес на регистрация: ул. “Полтава” № 7, вх.Е, ет.6, ап.21 банкова сметка в банка ДСК IBAN BG43STSA93000016734047; BIC STSABGSF; ЕИК/Булстат: 200589885 с лиценз за туроператор № РК-01-6407, представлявано от Снежана Станчева Стефанова - Управител, наричан по долу за краткост ТУРОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАТОР от една страна и
 
2.......................
 
Телефон: .......................
от друга страна, наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Потребителят възлага и заплаща на Туроператора да му предостави туристическо пътуване при определен маршрут и платена от него цена при условията на настоящия договор.
 2. Туроператорът приема да организира туристическото пътуване на Потребителя по определен маршрут и заплащане на договорената цена при условията на настоящия договор.
 3. В цената на организираното пътуване влизат всички услуги, включени в договора.

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Резервации /записвания/
  1. Записването за екскурзиите се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 10 работни дни /ако не е предвидено друго/ преди обявената начална дата на отпътуването.
 2. Необходими документи.
  1. За страните от Европейския съюз е необходим валидна лична карта, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 год., пътуващи без родителите си или с единия родител, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Когато детето пътува с двамата родители е необходимо те да носят със себе си по време на пътуването копие от акта за раждане на детето. Относно страните, с коитo имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели. За страните извън Европейския съюз е необходим задграничен паспорт с минимум 6 месечна валидност
 3. Транспорт, нощувки, храна, екскурзии, трансфери, други услуги, включени в организираното пътуване.

Маршрут: В. Търново – .................................................................................. – В. Търново 

  1. Организираното туристическо пътуване е с начална дата на тръгване 08.11.2014г. ,продължителност 2 дни,
  2. ВИД НА МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ - ХОТЕЛ, МОТЕЛ, ЧАСТНА КВАРТИРА/ КАТЕГОРИЯ: хотел
  3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА - ГРАД, КУРОРТ, ВИЛНО СЕЛИЩЕ: ..........
  4. ВИД ТРАНСПОРТ: автобус
  5. МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ: Стадион „Ивайло”, ............ в ............ ч.
  6. МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ВРЪЩАНЕ: ..............................................................
  7. БРОЙ ТУРИСТИ: ............
  8. БРОЙ НОЩУВКИ: ...; брой закуски: ...; брой вечери: ...
  9. ЗАЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪН ПРОГРАМАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ: /посещения, екскурзии, трансфери и други подобни/:
  10. ОБЩА ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА /ЗА 1 ТУРИСТ/: ........ лева

III. ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА.

 1. В цената на пътуването са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво магистрални , пристанищни, фериботи и др. такива, хотелски, екскурзоводски услуги.
 2. При настъпила промяна в икономическите отношения /увеличение или намаление/ на разходите, описани в точка III. 1. общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото на корекции на цената /увеличение, намаление/ е от изключителната компетентност на Туроператора.
 3. В случай на необходимост от промяна на цените Туроператора се задължава да запазва интересите на потребителя при условията на чл. 35 от Закона за туризма.
 4. В случай на "стопанска непоносимост" - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването,Туроператора възстановява на потребителя заплатената от него цена в български лева.
 5. Цената не може да се увеличава двадесет дни пред пътуването.
 6. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.

 

IV. АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Неустойки. При отказ от пътуване потребителят дължи следните неустойки:
  1. -30 % от цената при отказ между 30-ия и 21-ия ден преди датата на отпътуване
  2. -50 % от цената при отказ между 20-ия и 15-ия ден преди датата на отпътуване
  3. -70 % от цената при отказ между 15-ия и 7-ия работен ден преди датата на отпътуване
  4. -100 % от цената при отказ до 7-ия работен ден преди датата на отпътуване.
  5. При анулация на пътуването поради болест или друга лични причина, свързана с потребителя, той губи платените на туроператора суми в съответствия със сроковете за анулации, посочени в т. IV.1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
 2. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид, в седем дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата . “ЕВРОТУРС-ВТ” се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. “ЕВРОТУРС-ВТ” си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да анулират, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 40 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти “ЕВРОТУРС-ВТ” може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от десет дни преди определената начална дата.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ

 1. “ЕВРОТУРС-ВТ” носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
 2. “ЕВРОТУРС-ВТ” не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА той ще възстанови преведените суми на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или на ТУРИСТА.
 3. “ЕВРОТУРС-ВТ” не носи отговорност при загуба на лични вещи, при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

VI. ЗАСТРАХОВКИ

 1. Предлаганата застраховка в туристическия пакет за чужбина е с включен асистанс, покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
  1. “ЕВРОТУРС-ВТ” е сключила застраховка, съгласно чл.42 от Закона за туризма, покриваща отговорността за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на застрахователна полица 1514013150000457427/09.02.2015 г., на ЗАД „Армеец” гр. София, ул ."Стефан Караджа” 2.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Преди пътуването - Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията.
 2. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
 3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
 4. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват, съгласно условията на ГПК.
 5. Неразделна част от договора е програмата на съответната екскурзия.
 6. Потребителят декларира, че е запознат с програмата на екскурзията, откъдето е получил информацията по чл. II. 3. от настоящия договор.
 7. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес получаване на кореспонденцията с Туроператора/Организатора лично или чрез трето лице от негово име. Туроператорът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.
 8. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по организираното пътуване при реда и условията в ЗТ. При замяна на потребителя / друг пол, народност, гражданство, биологични и физиологични условия, водещи до утежняване на организираното пътуване / организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ОРГАНИЗАТОР /ТУРОПЕРАТОР/: ....................... ПОТРЕБИТЕЛ: .......................